พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

แผนที่

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
อำเภอดอนเจดีย์ประจำปี 2560
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
ณ บริเวณลานพระบรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ อำเภอดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยอัญเชิญพระพุทธรูปนวราชบพิตรและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำและสักการะไปตามถนนไชยานุภาพและถนนปราบไตรจักร พร้อมทั้งร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และถวายน้ำสรงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร.
035 – 591240 ต่อ 502

 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.