แผนที่ประเพณีสงกรานต์ อำเภอดอนเจดีย์ ประจำปี 2559
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2559
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ อำเภอดอนเจดีย์ ประจำปี 2559
ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ อำเภอดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพระบรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดการจัดงาน

12 เมษายน 2559
เวลา 13.00 น. ชมขบวนแห่รถบุปผชาติของชุมชนต่าง ๆ และหน่วยงานราชการภายในอำเภอดอนเจดีย์
เวลา 15.00 น. ร่วมสรงน้ำพระ ถวายน้ำสรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร.
035-591240 ต่อ 502

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.