แผนที่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ


สำนักงานจังหวัด ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๗๖, ๐ ๓๕๔๐ ๘๒๐๐, ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๗๕
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๐ ๓๕๕๑ ๑๙๘๗, ๐ ๓๕๕๑ ๑๐๒๑
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๐ ๓๕๔๐ ๘๒๒๐, ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๓
สถานีตำรวจภูธร ๐ ๓๕๕๒ ๕๕๘๓-๔
บขส.สุพรรณบุรี ๐ ๓๕๕๒ ๒๓๗๓
สถานีรถไฟสุพรรณบุรี ๐ ๓๕๕๑ ๑๙๕๐
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ๐ ๓๕๕๐ ๐๒๘๓-๘, ๐ ๓๕๕๒ ๓๗๗๗
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ๐ ๓๕๕๐ ๒๗๘๔-๘, ๐ ๓๕๕๒ ๔๐๖๘๗๑
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ๐ ๓๕๕๙ ๑๐๓๒, ๐ ๓๕๕๐ ๗๕๑๐
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ๐ ๓๕๕๗ ๘๐๓๒-๓, ๐ ๓๕๕๐ ๘๕๗๗, ๐ ๓๕๕๐ ๘๔๙๒
โรงพยาบาลบางปลาม้า ๐ ๓๕๔๐ ๐๕๗๘๘๑
โรงพยาบาลศรีประจันต์ ๐ ๓๕๕๘ ๑๒๐๔, ๐ ๓๕๕๘ ๑๒๐๓, ๐ ๓๕๕๘ ๑๗๔๙๕๑
โรงพยาบาลอู่ทอง ๐ ๓๕๕๕ ๑๔๒๒, ๐ ๓๕๕๕ ๑๔๓๒
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ อ.สองพี่น้อง ๐ ๓๕๕๓ ๑๐๗๗
โรงพยาบาลสามชุก ๐ ๓๕๕๗ ๑๔๙๒, ๐ ๓๕๕๗ ๒๒๑๙
โรงพยาบาลด่านช้าง ๐ ๓๕๕๙ ๕๐๓๒, ๐ ๓๕๕๐ ๙๖๙๒-๖
 


 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.

 

 

 

หน้าแรก | จังหวัดสุพรรณบุรี | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร | การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก